Balansas

Ekonomikos terminų žodynas

Balansas

Termino apibūdinimas:

Įmonės (juridinio asmens) finansinės atskaitomybės dokumentas, kuriame nurodomas visas įmonės turtas, savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai.

Įmonės turtas:

  • Ilgalaikis turtas: formavimo savikaina, nematerialusis, materialusis ir finansinis turtas, po vienerių metų gautinos sumos
  • Trumpalaikis turtas: atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys, per vienerius metus gautinos sumos, investicijos ir terminuoti indėliai, grynieji pinigai sąskaitoje ir kasoje, sukauptos pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos.

Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai – tai kapitalas ir rezervai: kapitalas, akcijų priedai, perkainojimo rezervai, rezervai, nepaskirstytas pelnas (nuostolis), finansavimas (dotacijos ir subsidijos), atidėjiniai ir atidėtieji mokesčiai (įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo atidėjimas, atidėtieji mokesčiai), mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai.

Įvaldykime finansus kartu!

Akredituoti finansinio raštingumo mokymai KIEKVIENAM! Perpraskite sudėtingą finansų pasaulį ir susikurkite nuostabią finansinę ateitį, kurios iš tiesų trokštate!

VšĮ Išmanus švietimas

Įmonės kodas: 306150166 Adresas: V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius Tel: +370 633 52220 El. paštas: info@finiq.lt

Parašykite mums!