Naudojamų sąvokų apibrėžimai

Įmonė –VšĮ Išmanus švietimas, juridinio asmens kodas 306150166, registruotas buveinės adresas V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius.

Darbuotojas – Įmonėje darbo sutarties pagrindu dirbantis asmuo.

Vadovas – Įmonės direktorius.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Politika – ši Asmens duomenų apsaugos politika.


Naudojamų sąvokų apibrėžimai

Asmens duomenų apsaugos politika parengta ir taikoma siekiant apsaugoti Įmonės darbuotojus, partnerius ir klientus nuo neteisėtų ir žalą sukeliančių tiesioginių ar netiesioginių, sąmoningų ar nesąmoningų asmenų veiksmų tvarkant jiems prieinamus asmens duomenis, taip pat šiais tikslais naudojant atitinkamą įrangą savo darbo funkcijoms atlikti.

Politika privalo būti taikoma Įmonėje tvarkant bet kuriose sistemose esančią ar bet kurioje laikmenoje esamus asmens duomenis, nepriklausomai nuo to, ar jų tvarkymas yra susijęs su vidinėmis Įmonės verslo operacijomis ar su išoriniais Įmonės ryšiais su bet kokiomis trečiosiomis šalimis. Ji taip pat taikoma Darbuotojams jų darbinių pareigų atlikimo metu naudojant jiems suteiktą įrangą ir įrankius.

Bet kurie duomenys, kurie gali būti pripažinti Asmens duomenimis, kurie tampa prieinami ir žinomi Darbuotojams darbinių pareigų atlikimo metu, laikoma konfidencialia Įmonei priklausančia informacija, kuri yra saugoma ir kuri negali būti atskleidžiama nei kitiems Darbuotojams, nei kitiems asmenims. Išimtis – tokie duomenys gali būti atskleidžiami tik tiems Darbuotojams, kurie pagal Įmonės nustatytas tvarkas dėl jų atliekamų pareigų turi teisę susipažinti su tokiais duomenimis. Įmonė nurodo, kad tokie duomenys privalo būti saugomi nepriklausomai nuo to, kokia forma jie pateko Darbuotojui (atspausdinti ar bet kokiame duomenų saugojimo įrenginyje, kaip garsinė/ vaizdinė medžiaga ar bet kokia kita forma).


Darbuotojų pareigos

Visi Asmens duomenys ir kita informacija, pagal kurią galima nustatyti asmens tapatybę, renkama ir tvarkoma tik tada, kai tai reikalinga, ir tik tokia apimtimi, kokia reikalinga tam, kad Darbuotojas galėtų atlikti darbines funkcijas jam suteiktų įgalinimų ribose ir prisilaikant įstatyminių reikalavimų duomenų apsaugai (ypač 2016 m. balandžio 27 d. Reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)).

Asmens duomenys, patenkantys Darbuotojui darbinių pareigų atlikimo metu, yra laikomi ir traktuojami kaip konfidencialūs ir saugomi pagal šios Politikos nuostatas; jie negali būti atskleidžiami be teisėto pagrindo. Darbuotojas, abejojantys, ar turi teisę kitam Darbuotojui ar asmeniui atskleisti bet kokius Asmens duomenis, privalo kreiptis į Vadovą ar į Vadovo paskirtą įgaliotą asmenį, kad gautų patvirtinimą dėl tolimesnių veiksmų su Asmens duomenimis.

Kiekvienas Darbuotojas privalo laikytis šios Politikos, taip pat ir taikytinų įstatymų bei taisyklių, kuriomis nustatyti Asmens duomenų rinkimo, saugojimo bei tvarkymo reikalavimai. Politikos nesilaikymas bus laikomas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu ir, Įmonės pasirinkimu, gali užtraukti drausmines sankcijas arba Darbuotojo atleidimą. Taip pat pažeidimą padariusiam Darbuotojui gali kilti administracinė arba baudžiamoji atsakomybė.


Kompiuterinių sistemų naudojimas

Bet kokie kompiuteriniai įrenginiai bei elektroninės duomenų bazės Darbuotojams yra pasiekiami priklausomai nuo jų darbinių pareigų, atsakomybės ir vadovaujantis „būtinumo žinoti” principu. Tuo pačiu Įmonė pabrėžia, kad Darbuotojo priėjimas prie bet kokios duomenų bazės, nereiškia, kad Darbuotojas yra įgaliotas peržiūrėti ir naudoti visą toje bazėje esančią informaciją.

Įmonėje gali būti taikomi naudotojų ID, jie yra unikalūs ir identifikuoja konkretų Darbuotoją. Kiekvienas Darbuotojas yra atsakingas už visus veiksmus, susijusius su jo asmenine ID paskyra, todėl pagrindinė pareiga yra užtikrinti, kad Darbuotojo ID yra neprieinamas trečiosioms šalims, netgi kitiems Darbuotojams, nebent Įmonė būtų nustačiusi kitokią tvarką.

Kompiuterines sistemas ir duomenų bazes apsaugantys slaptažodžiai yra sudaromi atsakingai, tam kad nebūtų lengva juos atspėti, kad jie neapimtų asmens duomenų ir pagal poreikį būtų reguliariai keičiami. Kiekvienas Darbuotojas yra asmeniškai atsakingas už savo slaptažodžio saugojimą ir atitikimą šios Politikos nuostatoms ir bet kokioms kitoms Įmonės taisyklėms.

Išskyrus konkrečiai nustatytas išimtis, jokiais atvejais ir jokiomis aplinkybėmis Įmonei, jos klientams ar bendradarbiavimo partneriams priklausantys įrengimai ir/ar sistemos negali būti naudojami su Darbuotojo darbo pareigomis ar su Įmonės verslo veikla nesusijusiems tikslams.


Saugumo priemonės

Visiems bet kokiu būdu surinktiems ir tvarkomiems bet kokios formos (popierinės, elektroninės, kt.) Asmens duomenims ir su jais susijusiai informacijai yra taikomi šios Politikos ir bet kokių įstatymų reikalavimai dėl duomenų bei informacijos rinkimo, tvarkymo, apsaugos ir tolimesnio saugojimo, ir tokie dokumentai saugomi saugioje Įmonės paskirtoje vietoje taikytinų įstatymų ir/ arba Įmonės nustatytą laikotarpį.

Darbuotojams neleidžiama laikyti bet kokios su Asmens duomenimis susijusios informacijos savo įrenginiuose, išskyrus, kai jos laikinai reikia specifinei su darbu susijusiai veiklai. Visa reikalinga konfidenciali ir asmens tapatybę leidžianti nustatyti informacija turi būti saugoma tiktai Įmonės specialiai nurodytoje nuotolinėje saugykloje ir Įmonės intranete. Reikėtų vengti bet kokio tokių bylų parsisiuntimo į vietinius įrenginius ir tokius veiksmus atlikti tik esant būtinybei, susijusiai su informacijos tvarkymu darbiniais tikslais.

Prisilaikydami taikytinų įstatymų ir taisyklių, tinkamai įgalioti Įmonės atstovai gali filtruoti ir stebėti Darbuotojų interneto prieigą ir internete vykdomas operacijas.

Į Įmonėje naudojamą įrangą gali būti instaliuojamos ir naudojamos tik Įmonės leidžiamos sistemos ir licencijuota programinė įranga. Prieš parsisiunčiant ir instaliuojant bet kokią programinę įrangą į Darbuotojų turimus ir naudojamos įrenginius, dėl šioje Politikoje nurodytų priežasčių reikalingas atitinkamo Įmonės specialisto leidimas.

Tais atvejais, kai Darbuotojai prisijungdami prie darbinių Įmonės išteklių (pvz., ryšių su klientais valdymas, elektroninis paštas, internetinės/ nuotolinės duomenų bazės) naudoja namų įrenginius, Darbuotojai privalo laikytis šios Politikos reikalavimų taip pat, kaip ir naudodami Įmonės suteiktą įrangą. Atitinkamai yra draudžiama saugoti bet kokius su Asmens duomenimis susijusius duomenis ir informaciją įrenginyje, bet koks duomenų tvarkymas leidžiamas tik per Įmonės naudojamas nuotolines arba internetines saugyklas.

Visais atvejais griežtai draudžiama naudotis viešais prieigos įrenginiais (pvz., interneto kavinėse, bibliotekose, kt.), nebent tai ypatingai svarbus ir skubus darbas, ir Darbuotojas gauna aiškų rašytinį sutikimą dėl tokių veiksmų.

Tuo atveju, jeigu Darbuotojui suteikiama prieiga prie Įmonės kliento ar bendradarbiavimo partnerio bylų saugojimo sistemos, Darbuotojas privalo naudoti kliento arba partnerio suteiktus prieigos įrankius bei laikytis jam nurodytų informacijos/ duomenų tvarkymo saugumo taisyklių reikalavimų (įskaitant šifravimo sistemų, slaptažodžių, duomenų naudojimo apribojimų, nurodytų buvimo vietų naudojimą ir kt.)

Kai Įmonės nuožiūra saugomi Asmens duomenys ir su jais susijusi informacija tampa nebereikalinga Įmonės veikloje, tokie duomenys ir informacija ištrinama, visos jos kopijos sunaikinamos, o su atitinkamos informacijos ir duomenų tvarkymu susiję Darbuotojai atitinkamai informuojami apie jų pareigą ištrinti bei sunaikinti duomenis, kurių jiems nebereikia darbinių funkcijų vykdymui. Toks reikalavimas grąžinti Įmonei, ištrinti ir sunaikinti kopijas automatiškai taikomas tuo atveju, kai nutraukiami atitinkamo Darbuotojo darbo santykiai.


Pranešimas apie saugumo incidentus

Apie visus Asmens duomenų tvarkymo saugumo incidentus ar grėsusius incidentus turi būti nedelsiant pranešta Vadovui, ir turi būti nedelsiant imamasi priemonių išvengti galimos žalos, kilusią žalą panaikinti ir buvusią saugumo būseną atkurti.

Prireikus, Vadovas imasi pareigos užtikrinti, kad apie Asmens duomenų ir su jais susijusios informacijos saugumo pažeidimus būtų pranešta valdžios institucijoms ir susijusiems asmenims, kaip numatyta taikytinuose įstatymuose ir taisyklėse ir/ arba Europos Sąjungos įstatymuose.